[EYE point]
TAKEDAsystem vol.004/ Hamburg/ Germany/ 2004年3月23日~5月30日